Home Upcoming Events NAN Veere 1809 Râches Wuustwezel
Must See Places In Paris
<>

11 januari 1814, langsheen de Belgisch-Nederlandse grens ten noorden van Antwerpen wordt de aanval op de Belgische gewesten door de Geallieerde machten ingezet. Op een lijn tussen Essen en Turnhout wordt er die dag hevig gevochten.


11 janvier 1814, le long de la frontière belgo-néerlandaise au nord d'Anvers, l'attaque contre les régions belges est déployée par les forces alliées. Sur une ligne entre Essen et Turnhout, cette journée est marquée par des combats féroces.


Het Pruisische legerkorps von Bülow zet met drie grote kolonnes de aanval in. Ze worden vanuit Roosendaal ondersteund door de Engelsen. De rechterkolonne onder leiding van generaal von Borstell stuit in Meer, Minderhout en Hoogstraten op hevige weerstand van de Fransen onder leiding van generaal Roguet van de Jeune Garde. De middelste kolonne von Thümen, ondersteund door de eerste Nederlandse Jagers, dient de dorpen Wuustwezel en Loenhout in te nemen en een sterke positie te consolideren op de Bredabaan richting Brasschaat. Ook hier plaatste Roguet troepen die zich verschansen achter een barricade in het gehucht Braken, aan de bosranden voor het centrum van Wuustwezel en rond de kerk van Loenhout. De derde kolonne dient in westelijke richting nabij Kalmthout contact te maken met de Engelsen onder leiding van generaal Graham, voorheen adjunct van Wellington.


Le corps de l'armée prussienne Von Bülow déploie trois grandes colonnes pour mener  l'attaque. Ils sont soutenus par les Anglais à partir de Roosendaal. La colonne de droite  sous les ordres de général Von BORSTELL se hurte à Meer, Minderhout et Hoogstraten à une farouche résistance des troupes Françaises sous la direction de général Roguet de la Jeune Garde. La colonne du centre Von Thümen, soutenue par les premiers chasseurs hollandais, devrait prendre les villages de Loenhout & Wuustwezel pour ainsi consolider une position forte sur la route de Breda vers Brasschaat. Ici aussi Roguet avit placé des troupes derrière des Barricades dans le hameau de Braken, dais les bois près du centre de Wuustwezel, et autour de l’église de Loenhout . La troisième colonne devrais faire contact avec les Anglais, commandé par Général Graham, ancien Adjudant de Wellington


De middelste kolonne rukt langs weerszijden van de Bredabaan op, maar wordt al snel onder vuur genomen door de Fransen in de redoute. Een stormaanval van de Pruisische infanterie mislukt. Pas als de Pruisische kanonnen in actie komen, lukt het de Pruisen de stelling te nemen en verder op te rukken. Een deel van de spits (Streifcorps von Hellwig) neemt na enige uren het centrum van Wuustwezel in; de Franse tirailleurs trekken al vechtend terug.


La colonne centrale avance des deux côtés de la route de Breda, mais est bientôt pris sous le feu par le Français dans la redoute. Une attaque éclair de l'infanterie prussienne a échoué. Ce n'est que lorsque les canons prussiens entrent en action que les Prussiens sont en mesure de prendre la position et d'avancer. Une Partie de l'attaquant (Le Streifcorps Von Hellwig) prend le centre de la ville de Wuustwezel ;  après quelques heures; Les tirailleurs Français se replient en bonne forme.


Het andere deel van deze kolonne stormt op het centrum van Loenhout af. De Fransen zien de duidelijke overmacht en laten een compagnie achter die heroïsche tegenstand bieden om hun aftocht te dekken. Een Franse kapitein en de laatste 30 soldaten geven zich pas over als hun strijdmakkers veilig richting Brecht kunnen wegtrekken. In de latere namiddag komt de korpsbevelhebber von Bülow met zo’n 2000 infanteristen aan te Loenhout nabij de staakmolen. Hij laat er die avond zijn voorlopig hoofdkwartier inrichten.


L'autre partie de cette colonne avance rapidement vers le  centre du village de Loenhout. Les Français voient la suprématie évidente et laissent une compagnie derrière qui offrent l'opposition héroïque pour couvrir leur retraite. Un capitaine Français et les 30 derniers soldats se rendent seulement quand leurs camarades ont su se replier en toute sécurité vers Brecht. En fin d'après-midi, le commandant du corps, Von Bülow, avec environ 2000 d’hommes d’ infanterie installera son cartier général dans la Staakmolen à Loenhout.


De linkerkolonne Von Oppen dient contact te maken met de Engelsen, maar raakt hopeloos de weg kwijt in het moerassig gebied “De Maatjes”. De gure weersomstandigheden bemoeilijken nog verder de vooruitgang. In de namiddag ziet men in de verte lange rijen soldaten opdoemen.  Het bevel tot de aanval wordt gegeven, maar net op tijd beseffen de Pruisen dat het om Engelsen gaat. Deze groep zet nu terug koers richting Wuustwezel en de Engelsen rukken verder op richting Achterbroek en Kalmthout.


La colonne de gauche de  Von Oppen devrait prendre contact avec les anglais, mais se perd désespérément dans la zone marécageuse "De Maatjes". Les conditions météorologiques compliquent énormément la progression. Dans l'après-midi, les soldats aperçoivent au loin une colonne de troupes. L’ordre d’attaque est donnée, mais juste à temps les Prussiens se rendent compte qu'il s’agit de l’armée Anglaise. Ce groupe réuni  se dirige maintenant vers la direction de Wuustwezel, et les Anglais continuent en direction de Achterhoek & Kalmthout.


Het doel van deze grootscheepse aanval was de stad en haven van Antwerpen, het pistool gericht op Engeland. Doch door de taaie Franse weerstand, gure weersomstandigheden en latere blunders van de Geallieerden wordt deze stad nooit ingenomen. Het behoud van de stad en de haven vol Franse oorlogsbodems zal zwaar doorwegen tijdens de vredesonderhandelingen van april 1814.


L'objectif de cette attaque massive a été la ville et le port d'Anvers, le pistolet visant l’Angleterre. Mais à cause de la résistance Française, des conditions météorologiques et des erreurs ultérieures des alliés, cette ville n'est jamais prise. La préservation de la ville et le port plein de navires de guerre Français pèseront lourdement pendant les négociations de paix d'avril 1814.


In 2019 herdenken we de gevechten ten noorden van Antwerpen die men de slag van Hoogstraten noemt in Wuustwezel. Deze grensgemeente ligt nog steeds aan de Bredabaan, één van de belangrijkste verbindingswegen in de regio. De Bredabaan werd op persoonlijk bevel van Napoleon in 1811 aangelegd.


En 2019, nous commémorons les batailles du Nord d'Anvers, que l'on appelle Hoogstraten. Cette municipalité frontalière est toujours située au Breda Baan, l'une des routes de liaison les plus importantes de la région. La construction de cette Bredabaan a été une directive personnel de Napoléon en 1811.

Wuustwezel est une municipalité frontalière belge située à 25 km au nord d'Anvers et à 25 km au sud de Breda.


La municipalité dispose de 3 centres de village, Wuustwezel, Gooreind et Loenhout , ainsi que 2 hameaux Goor et Sterbos.


 Le village rural de Wuustwezel avec ses 21 000 habitants est également la plus  grande municipalité agricole de Flandre et a encore quelques zones de bruyère.

 

Cette commune,  avec Hoogstraten à servi comme tremplin en 1814 dans la continuité de la conquête des régions belges par l'armée des alliés du Nord.


En octobre 1944, il fut de nouveau lourdement affligé par la guerre lors d'une contre-attaque allemande avec des chars et des grenadiers.


Napoléon se serait également arrêté lors d'une de ses visites en Belgique et aux Pays-Bas. À ce jour, nous y trouvons le Napoleons Hoeve (taverne-restaurant) .


Le bivouac et le champ de bataille est situé dans un cadre naturel près de la grande zone de tir militaire, à seulement 2 km de l'autoroute E19 et la gare de Brecht, mais calme et à distance de marche du centre.


Wuustwezel is een Belgische grensgemeente 25 km ten noorden van Antwerpen en 25 km ten zuiden van Breda.


De gemeente heeft 3 dorpskernen Wuustwezel, Gooreind en Loenhout en 2 gehuchten Braken en Sterbos. Het landelijk gelegen plaatsje Wuustwezel met zijn 21.000 inwoners is tevens de grootste landbouwgemeente van Vlaanderen en beschikt nog over enkele heidegebieden.


De plaats fungeerde samen met Hoogstraten in 1814 als springplank voor de verdere verovering van de Belgische gewesten door het noordelijke Geallieerde leger.


 In oktober 1944 werd het opnieuw zwaar geteisterd door de oorlog tijdens een Duitse tegenaanval met tanks en grenadiers.


Ook zou Napoleon er halt hebben gehouden tijdens één van zijn bezoeken aan België en Nederland. Tot op de dag van vandaag vinden we er de Napoleonshoeve ( taverne-restaurant) terug.

Het bivak en slagveld is gelegen in een natuurlijke omgeving nabij het Groot Militair Schietveld, slechts 2 km van de autosnelweg en treinstation Brecht, doch rustig en op wandelafstand van het centrum.


Programma Wuustwezel 1814 NLFR V2.pdf

27/09/2019

08:00

Aankomst deelnemers en opbouw bivak. Bij de registratietent zal voor iedere deelnemer koffie en cake worden aangeboden


Arrivée des participants et montage du bivouac. Le café et le gâteau sera offert à chaque participant auprès la tente d’inscription18:00

Welkomsbuffet! (avondmaal) voor alle deelnemers (tot 21.00u): geen stress na de file of een vermoeiende reis !


Buffet de bienvenu ( (souper) pour Tous Participants (jusqu'au 21,00): pas de stress après les embouteillages ou un voyage fatigant!


28/09/2019

16:00

Veldslag met publiek (naast bivak gelegen) met enkele pyrotechnische effecten

Bataille avec le public (situé à côté du bivouac) avec quelques effets pyrotechniques


20:00

Visite nocturne bivak (tot 22u.): onder begeleiding trekken enkele groepen door een sfeervol verlicht bivak en extra uitgelichte taverne en barricade op het slagveld

Visite nocturne du bivouac (jusque 22 :00). Accompagné par certaines groupes en passant par le bivouac sous éclairage d’époque, ainsi par les barricades et la taverne


20:00

Irish folk ‘life music’ in taverne voor alle deelnemers en bezoekers avondnocturne

Irish Folk'Life Music'dans la taverne pour tous les participants et les visiteurs soirée nocturne


 

VOLLEDIG PROGRAMMA HIER BOVEN

PROGRAMME COMPLET CI-DESSUS

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Programm Wuustwezel 1814 UKDE V2.pdf Programm Wuustwezel 1814 UKDE V2.pdf